خانه / Uncategorized / بهبود عملکرد قلب با زعفران

بهبود عملکرد قلب با زعفران

بهبود عملکرد قلب با زعفران

ﻴاه زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠمی (.Crocus sativus L ) ، از ﺧﺎﻧﻮادهIridaceae دارای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوانی در دﻧﻴﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺮان میﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮدآنﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﻧﺲ و رﻧﮓ  زﻋﻔﺮان داراي ﺧﻮاص و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دارویی و درﻣﺎﻧی ﻣﺘﻌﺪدی میﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮان ﺣﺎوی ﺑﻴﺶ از 150ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﺮوﺳﻴﻦ، ﭘﻴﻜﺮوﻛﺮوﺳﻴﻦ و ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل در اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻋﻔﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮی دارﻧﺪ . اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ زﻋﻔﺮان و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن درﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒیﻣﺮﻛﺰی ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤنی ، ﭼﺸﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درون ﺗنی و ﺑﺮون ﺗنی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻮاص درﻣﺎنی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای زﻋﻔﺮان و مﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ میﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ضد اﻓﺴﺮدگی، ﺿﺪ اﺿﻄﺮابوﺧﻮاب آوری ، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪگیﻋﻀﻼت،ﺿﺪ درد  و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، آﻧﺘی اﻛﺴﻴﺪان،آﻧﺘی آﻟﺰاﻳﻤﺮ،  ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ و ﭼﺮبی ﺧﻮن و ﺿﺪﺳﺮﻓﻪ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻋﻔﺮان داری اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒی ﻋﺮوقی می ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ زﻋﻔﺮان دارای اﺛﺮات ﺿﺪ آرﻳﺘمیو اﻳﺴﻜمی ﻗﻠبی، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎرﺧﻮن، آﻧﺘی اﺳﻜﻠﺮوﺗﻴﻚ و آﻧﺘی آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق میﺑﺎﺷﺪ . [1]

یک متخصص طب ایرانی گفت: زعفران عملکرد بطن چپ قلب را در مواجهه با عوامل آسیب رسان حفظ می‌کند و اثرات ضد فشار خون زعفران توسط محققان مشخص شده است.

ابراهیم ایران دوست در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و تغذیه خبرگزاری فارس درخصوص خواص زعفران توضیح داد: از دیدگاه طب ایرانی زعفران تمایل و نفوذ مواد غذایی و داروها را به قلب افزایش می‌دهد، همچنین مصرف آن شادی‌آور بوده و تقویت‌کننده قلب است.

وی ادامه داد:‌ متخصصان طب ایرانی توصیه می‌کنند که در ترکیب داروهای مورد استفاده برای بیماران قلبی زعفران اضافه شود تا هدایت و نفوذ دارو به قلب بهتر انجام شود.

ایران دوست گفت: از دیدگاه طب جدید زعفران از افزایش کلسترول و تری گلیسرید و چربی بد خون جلوگیری می‌کند و به عنوان مانعی برای جلوگیری از رسوب آنها در عروق عمل می کند.

این متخصص طب ایرانی تصریح کرد: در بیمارانی که دچار حملات قلبی شده‌اند، مصرف زعفران می تواند از آسیب به بافت های قلبی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: زعفران عملکرد بطن چپ قلب را در مواجهه با عوامل آسیب رسان حفظ کرده و اثرات ضد فشار خون زعفران توسط محققان مشخص شده است. [2]

منابع :

[1] مقاله : ﻣﺮوري ﺑﺮ اﺛﺮات ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ زﻋﻔﺮان و ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه آن 

[2]  خبرگزاری فارس

درباره ی saydali110

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *